คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกภณ เรืองพริ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย ลัคนาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยรัตน์ ทุวิลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล อินทมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายสมร นาคใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ รักโรย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ /ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยันต์ สรรพิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยันต์ สรรพิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ เชียงทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ จันทร์มริด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา ซุ่ยยัง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร พวงเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ