กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปัทมา จวนสว่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววัจน์สิริ บ้านไผ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายยุทธนา ศรีเหมาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3