กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปัทมา จวนสว่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปฎาชมัย ทองชุมนุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววัจน์สิริ บ้านไผ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1