กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัทมา จวนสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววัจน์สิริ บ้านไผ่
ครูผู้ช่วย