กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพรรษา พิกุลกายจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางศิภาพร เฮี๊ยะเซ้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอดิศร สัมฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3