ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์ พรหมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางดนุลดา สติมั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธิเบศร์ หีดขุนทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

วัชราพร มิพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจิตรดา กุลมาตย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจุฑามาศ ฉิมมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2