กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์ พรหมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางดนุลดา สติมั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธิเบศร์ หีดขุนทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

วัชราพร มิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศศิธร นาวารัตน์
ครูอัตราจ้าง