กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์ พรหมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดนุลดา สติมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิตรดา กุลมาตย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3