กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจันทร์จิรา คงกลั่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศกร ทิพรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยาพร ศรีชาย
ครูอัตราจ้าง

นายศรายุทธ ประภา
ครูอัตราจ้าง