กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจันทร์ดา ชัยสุรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธีราพร มีทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวไพลิน ดวงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมพงษ์ รบนิกร
ครู คศ.1