กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันทร์ดา ชัยสุรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวไพลิน ดวงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายสมพงษ์ รบนิกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพรพิมล ช่วยชูหนู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธีวารินทร์ เอี่ยมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกาญจนา ซ่อนศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายณัฏฐ์วรัตม์ เลิศแล้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1