ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง

นางสาวดวงพร การะเกตุ
ครูธุรการ

นายพนม สมบัวชื่น
นักการภารโรง