พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
 
พันธกิจ
1.สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศตามศักยภาพมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐานไปสู่อาชีพ ตามหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา นโยบายต้นสังกัด และนโยบายรัฐบาล และความต้องการของท้องถิ่น
3.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและเสริมสร้างสุขภาพแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
4.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยั่งยืน
5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย สามรถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และสามารถวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ  รวมถึงมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีทีมงานที่มีคุณภาพมีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และมีกระบวนการบริหารและจัดการตามาตรฐานการศึกษา
8.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน
 
เป้าหมายคุณถาพสถานศึกษา

โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน