ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกัญญาภรณ์ ศรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางแสงสุรินทร์ ชุ่มศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2