กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนทรี พวงเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ ดีเด่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางยุพิน บุญตติยากูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววรัมพร จงจิตต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1