กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัตนา สมจิตร

นางสุนทรี พวงเดช

นางสาวกนกวรรณ ดีเด่น

นายคมสันต์ ยิ้มขำ

นางสาวกนกวรรณ วิเศษสิงห์

นางสาวทัศนีย์ อุ้ยนอง