กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุนทรี พวงเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกนกวรรณ ดีเด่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางยุพิน บุญตติยากูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาววรัมพร จงจิตต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวฤดี วัดละเอียด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปวรรณรัตน์ หัวใจเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4