คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุดใจ พุ่มแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางประภาพร แดงนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอรพิน ชลรัตน์อำมฤต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางณัฐภัทรชนก บุญญามณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางปิ่นมณี คำสุนทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางฉวีวรรณ ช่วยชูหนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสาริณีย์ เพ็ชรพลอย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3