วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
มุ่งมันจัดการศึกษาเพื่อพัมนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุขปรัชญา
การจัดการศึกษาที่ดีทำให้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข