ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร พวงเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน