กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโชคชัย ลัคนาชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวุฒิพงศ์ ทองเขียว
ครู คศ.1