ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโชคชัย ลัคนาชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ