ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประถมประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.55 MB 9
แผนปฏิบัติการอนุบาลประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 5
SAR ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.28 MB 7
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.83 MB 62
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 การศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.18 MB 75
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 65
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 75
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 61
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.53 KB 71
ภาพ
ภาพ001 JPEG Image ขนาดไฟล์ 94.11 KB 39
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.17 KB 65
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.24 KB 45
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.31 KB 122
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 52
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.54 KB 73
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.44 KB 64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99 KB 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.83 KB 37
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.16 KB 36
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.35 KB 35
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.95 KB 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.53 KB 34
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.02 KB 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.44 KB 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.87 KB 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.8 KB 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.03 KB 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.13 KB 51